Herwannan Nykyaikain Teekkarein Animaatioiltamat
Yleistä | Tapahtumat | Säännöt | Yhteystiedot | Foorumi | Mainoskampanja

Herwannan Nykyaikain Teekkarein Animaatioiltamat

SÄÄNNÖT

Luku 1
Nimi, kotipaikka ja tarkoitus


Yhdistyksen nimi on Herwannan Nykyaikain Teekkarein Animaatioiltamat. Näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä kerho. Kerho on Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan (TTYY) alayhdistys. Kerhon nimestä voidaan käyttää epävirallista lyhennettä HeNTAi.


Kerho on perustettu 9.11.2005.


Kerhon kotipaikka on Tampere.


Kerhon virallinen kieli on suomi.


Kerhon tarkoituksena on yhdistää animaatioista ja sarjakuvista, erityisesti japanilaisista sellaisista, kiinnostuneita Tampereen teekkareita sekä kehittää näille alan harrastusmahdollisuuksia ja osallistua kansalliseen ja kansainväliseen kulttuuriyhteistyöhön.


Tarkoituksensa toteuttamiseksi kerho voi:

 • tiedottaa kerhosta, sen tarkoituksesta ja toiminnasta,
 • järjestää opintomatkoja, kokouksia, illanviettoja, tapahtumia ja muuta vastaavaa toimintaa,
 • hoitaa kerhon sisäistä tiedotusta julkaisemalla tarvittaessa tiedotteita, lehteä tai muuta aineistoa,
 • osallistua kansallisten tai kansainvälisten alan yhteisöjen kanssa erilaisiin alan tapahtumiin.


Toimintansa tukemiseksi kerho voi kerätä jäseniltään liittymis- ja jäsenmaksun, ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia, harjoittaa myynti- ja välitystoimintaa sekä järjestää huvitilaisuuksia ja arpajaisia asianomaisilla luvilla.


Luku 2
Jäsenet ja maksut


Kerhon jäseniä ovat varsinaiset ja vanhat jäsenet sekä kannattavat ja kunniajäsenet sekä kunniapuheenjohtajat.


Kerhon varsinaisen jäsenen tulee olla TTYY:n jäsen. Jokainen kerhon toiminnasta kiinnostunut TTYY:n jäsen on oikeutettu liittymään kerhon jäseneksi maksamalla kerhon liittymismaksun.

10§
Kerhon varsinainen jäsen muuttuu vanhaksi jäseneksi suoritettuaan TTY:ssä loppututkinnon. Muuttuessaan vanhaksi jäseneksi jäsenen tulee maksaa mahdolliset velkansa, joita hänellä on kerholle sekä luovuttaa kerholle kuuluva omaisuus.

11§
Kerhon kannattavaksi jäseneksi voi liittyä jokainen kerhon toiminnasta kiinnostunut henkilö tai yhteisö maksamalla kerhon liittymismaksun.

12§
Kerhon vanhaksi jäseneksi voi kerhon kokous kutsua myös osaston opettajan tai muuten ansioituneen henkilön.

Kerhon kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi voi kerhon kokous kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä kutsua henkilön, joka on erityisesti ansioitunut kerhon toiminnassa tai muuten merkittävästi edesauttanut sen pyrkimyksiä. Kuitenkin kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua ainoastaan henkilö, joka on toiminut kerhon puheenjohtajana.

Esityksen kunniajäsenyydestä, kunniapuheenjohtajuudesta tai vanhaksi jäseneksi kutsumisesta tekee kerhon hallitus tai jäsenryhmä, jonka suuruus on vähintään kahdeksan (8) jäsentä.

13§
Kerhon varsinaiset jäsenet ovat velvollisia suorittamaan kalenterivuosittain kerholle vuosimaksun, jonka suuruudesta päättää kerhon syyskokous.

Kerhon kannattavat jäsenet ovat velvollisia suorittamaan kerholle kalenterivuosittain kannatusjäsenmaksun, jonka suuruuden päättää kerhon syyskokous.

Uudet varsinaiset ja kannatusjäsenet ovat kuluvalta kalenterivuodelta vuosimaksusta tai kannatusjäsenmaksusta vapautetut ja maksavat kerholle ainoastaan liittymismaksun. Liittymismaksun suuruuden päättää kerhon syyskokous. Liittymismaksuihin voi kerhon kokous myöntää alennusperusteita (esim. syyslukukausialennus).

14§
Varsinaisen jäsenen katsotaan eronneen kerhosta, jos hän ei ole maksanut kuluvan vuoden vuosimaksuaan toukokuun loppuun mennessä. Kannatusjäsenen katsotaan eronneen kerhosta, jos hän ei ole maksanut kuluvan vuoden kannatusjäsenmaksuaan toukokuun loppuun mennessä.

15§
Jäsen voi erota kerhosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, taikka kerhon kokouksen pöytäkirjaan. Erotessaan jäsenen tulee maksaa mahdolliset velkansa, joita hänellä on kerholle sekä luovuttaa kerholle kuuluva omaisuus. Jos kerhon jäsen käyttäytymisellään tai toiminnallaan tahallisesti vaikeuttaa kerhon toimintaa tai kerhon edustajana tai kerhon järjestämässä tilaisuudessa aiheuttaa julkista pahennusta, voi hallitus kieltää jäseneltä osallistumisen kerhon järjestämiin tilaisuuksiin.

16§
Kerho pitää jäsenistään jäsenluetteloa.


Luku 3
Kerhon kokoukset

17§
Kerhon kokouksia ovat kevätkokous, syyskokous ja ylimääräiset kokoukset. Kerhon kokoukset kutsuu koolle kerhon hallitus.

18§
Kevätkokous on pidettävä huhtikuun loppuun mennessä ja siinä on käsiteltävä ainakin:

 • käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus,
 • käsitellään hallituksen esittämät tilikertomus ja tilinpäätös,
 • kuullaan tilintarkastajan lausunto sekä
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

Syyskokous on pidettävä marraskuussa ja siinä on käsiteltävä ainakin:

 • valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet,
 • valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja,
 • päätetään kerhon liittymismaksun, vuosimaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruus seuraavalle toimintakaudelle,
 • hyväksytään hallituksen valmistelema toimintasuunnitelma ja talousarvio.

19§
Kerho kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen mikäli kerhon hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun yksi kymmenesosa (1/10) tai vähintään kymmenen (10) kerhon varsinaista jäsentä sitä kirjallisesti kerhon hallitukselta vaatii. Jälkimmäisessä tapauksessa kokous on pidettävä kahden (2) viikon kuluessa vaatimuksen jättämisestä hallitukselle.

20§
Kerhon kokouksista on ilmoitettava vähintään viisi (5) arkipäivää ennen kokousta kerhon varsinaisella ilmoitustaululla. Kokouskutsun yhteydessä on esitettävä myös esityslista.

21§
Kokous on päätösvaltainen, jos se on sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu ja läsnä on vähintään viisitoista (15) tai yksi neljäsosa (1/4) kerhon varsinaisista jäsenistä.

22§
Äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia ovat jäsenvelvoitteensa suorittaneet kerhon varsinaiset jäsenet. Muilla jäsenillä on kokouksissa vain läsnäolo- ja puheoikeus. Valtakirjalla ei saa äänestää.

23§
Kerhon kokouksissa valitaan kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, joiden tulee olla kerhon varsinaisia jäseniä. Tarkastus on tehtävä kahden (2) viikon kuluessa kokouksesta.


Luku 4
Päätöksentekojärjestys ja vaalit

24§
Ellei säännöissä toisin mainita, tulee päätökseksi se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouksen puheenjohtajan ääni ratkaisee äänten mennessä tasan, vaalissa kuitenkin arpa. Äänestyksessä käytettäköön avointa äänestystä, ellei vähintään kaksi (2) kokouksessa läsnäolevaa äänioikeutettua jäsentä vaadi suljettua äänestystä.

25§
Jos on useita päätösehdotuksia, noudatetaan joko yksityiskohtaista tai lyhyttä äänestysjärjestystä tahi muuta soveltuvaa äänestysjärjestystä. Milloin vaaleissa on valittavana vain yksi henkilö, on hänen saatava vähintään puolet (1/2) annetuista äänistä. Mikäli ensimmäisellä kierroksella kukaan ei ole saanut ehdotonta äänten enemmistöä, suoritetaan uusi vaali kahden (2) ensimmäisessä äänestyksessä eniten ääniä saaneen välillä.

Jos vaali toimitetaan suhteellisena, suoritetaan se ehdokaslistoja käyttämättä siten, että vaalissa jokainen annettu ääni jaetaan vaalilippuun merkittyjen ehdokkaiden kesken ensimmäisenä olevan ehdokkaan saadessa yhden äänen, toisena olevan puoli ääntä, kolmantena olevan yhden kolmasosan ääntä ja niin edelleen ja valituiksi tulevat määräytyvät ehdokkaiden saamien äänien mukaisessa järjestyksessä.

Annettujen äänien lukumäärää laskettaessa ei oteta huomioon: äänioikeutettuja, jotka eivät ole äänestäneet, koska eivät ole saapuneet kokoukseen, jotka eivät ole halunneet äänestää, tai joilta puuttuu muodollinen äänioikeus ko. kokouksessa tai asiassa, eikääänestyslippuja, joissa on äänestetty "tyhjää" tai jotka on hylätty.


Luku 5
Hallitus ja toimihenkilöt

26§
Kerhon toiminnasta vastaa kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus. Hallituksen muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kahdesta seitsemään (2-7) muuta jäsentä, joiden tulee olla kerhon varsinaisia jäseniä. Hallitus valitsee keskuudestaan sihteerin ja rahastonhoitajan sekä nimeää hallituksen muiden jäsenten tehtävät.

27§
Hallituksen tehtävänä on:

 • johtaa kerhon toimintaa ja hoitaa sen taloutta ja omaisuutta,
 • valmistella kerhon kokouksissa esille tulevat asiat ja toimeenpanna niissä tehdyt päätökset,
 • laatia ehdotus toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseksi sekä
 • toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi,
 • kutsua kerhon kokoukset koolle,
 • päättää muista asioista, joita ei ole määrätty kerhon kokouksen päätettäväksi.

28§
Hallituksen kokouksen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja, hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Tavasta, jolla kokoukset kutsutaan koolle, päättää hallitus.

29§
Hallitus on päätösvaltainen, kun se on hallituksen päättämällä tavalla kokoon kutsuttu ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä mukaan lukien puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja on läsnä hallituksen kokouksessa.

30§
Kerhon nimen kirjoittaa puheenjohtaja, hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja, ja rahastonhoitaja, kukin erikseen. Hallitus voi erityistä tarkoitusta varten myöntää nimenkirjoitusoikeuden kerhon varsinaiselle jäsenelle.

31§
Kerhon kokous tai hallitus voi erityisiä tehtäviä varten asettaa määräaikaisia toimikuntia tai toimihenkilöitä, kuitenkin enintään kahdentoista (12) kuukauden mittaiseksi toimikaudeksi. Näihin toimiin voidaan tarvittaessa nimetä myös kerhon ulkopuolinen henkilö. Kerhon kokous tai hallitus voi antaa toimikuntien ja -henkilöiden toimintaan liittyviä sääntöjä ja määräyksiä. Kerhon hallitus ei voi kumota kerhon kokouksen toimikuntia ja -henkilöitä koskevia sääntöjä ja määräyksiä.

32§
Perustellusta syystä kerhon kokous voi vapauttaa toimihenkilön, -kunnan tai hallituksen jäsenen tehtävästään kesken toimikauden, jolloin kokouskutsussa on mainittava asiasta. Tehtävästä vapautetun henkilön tai
toimikunnan tilalle voidaan tarvittaessa valita uusi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Perustellusta syystä kerhon hallitus voi vapauttaa toimihenkilön tai -kunnan tehtävästään kesken toimikauden, jolloin kokouskutsussa on mainittava asiasta. Tehtävästä vapautetun henkilön tai toimikunnan tilalle voidaan tarvittaessa valita uusi jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kerhon hallitus ei voi vapauttaa tehtävistään kerhon kokouksen asettamaa toimihenkilöä tai -kuntaa.


Luku 6
Hallinto ja talous

33§
Kerhon toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi. Kerhon hallintoa ja taloutta valvoo yksi (1) tilintarkastaja tai hänen estyneensä ollessaan yksi (1) varatilintarkastaja. Tilintarkastajien toimikausi on kalenterivuosi.

34§
Kerhon kirjanpitoasiakirjat on toimitettava tilintarkastajan tarkastettavaksi viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kevätkokousta ja muutenkin tilintarkastajan sitä pyytäessä. Tilintarkastajan tulee toimittaa asiakirjat ja tilintarkastuskertomus kerhon hallitukselle viimeistään kahta (2) viikkoa ennen kevätkokousta.


Luku 7
Erityisiä määräyksiä

35§
Kerhon kokouksen tai hallituksen päätöksestä on kerhon varsinainen jäsen oikeutettu valittamaan sillä perusteella, että päätös on syntynyt laista, asetuksesta tai säännöistä poikkeavassa järjestyksessä taikka menee toimielimen toimivaltaa ulommas tahi on muutoin lain, asetuksen tai sääntöjen taikka kerhoa koskevien määräysten vastainen. Valitus TTYY:n hallitukselle ja ilmoitus valituksesta kerhon hallitukselle on tehtävä kolmen (3) kuukauden kuluessa päätöksen vahvistamisesta. Päätöksestä, joka on luonteeltaan yksinomaan asian valmistelua tai toimeenpanoa koskeva, ei kuitenkaan voi valittaa. Oikeutta moitekanteen nostamiseen ei ole henkilöllä, joka on kokouksessa myötävaikuttanut päätöksen tekemiseen.

36§
Kerhon tunnuksista ja merkeistä päättää kerhon kokous.

37§
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos muutosesitys on hyväksytty vähintään kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä kahdessa (2) peräkkäisessä kerhon kokouksessa, joiden väli on vähintään kaksi (2) viikkoa. Muutosesitys on mainittava kokouskutsussa. Muutosesityksen voi tehdä hallitus tai kymmenen (10) kerhon varsinaista jäsentä kirjallisena hallitukselle. Varsinaisten jäsenten tekemä ehdotus on käsiteltävä seuraavassa kerhon kokouksessa.

38§
Kerho katsotaan purkautuneeksi, jollei kahteen (2) vuoteen ole ollut kerhon kokouksia, vaikka edellytykset niiden pitämiselle olisivat olleet olemassa. Niinikään kerho purkautuu, jos kerho tekee siitä päätöksen viiden kuudesosan (5/6) ääntenenemmistöllä kahdessa (2) peräkkäisessä kokouksessa, joiden väli on vähintään yksi (1) kuukausi. Purkamisesitys on mainittava kokouskutsussa.

39§
Kerhon purkauduttua siirtyvät sen varat ja omaisuus TTYY:lle käytettäväksi TTYY:n alayhdistysten toiminnan tukemiseen.

40§
Sääntömuutos tai purkamispäätös tulee voimaan, kun TTYY:n edustajisto on sen vahvistanut.

41§
Muutoin noudatettakoon voimassaolevaa TTYY:n säännöstöä ja yhdistyslakia, myös sen rekisteröityjä yhdistyksiä koskevia pykäliä.

42§
Nämä säännöt on TTYY:n edustajisto hyväksynyt 16.02.2006.


(c) HeNTAi web-tiimi 2006